0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung WD14F5K5ASG/ST

100% មកពីក្រុមហ៊ុន
ធានា 12ខែ ពីក្រុមហ៊ុន
តម្លើងម៉ាស៊ីនដោយឥតគិតថ្លៃ
ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ