0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG FC1409S3E7 13Kg