លក្ខខណ្ឌប្តូរ និងសងផលិតផលនៅ BigPhone.com

- អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃ 01/01/2019

- ទីតាំងប្តូរ ឬ សងផលិតផល៖ គ្រប់សាខាហាងទូរស័ព្ទ BigPhone.com

I. ផលិតផលថ្មី៖ ទូរស័ព្ទ - ថេបប្លេត - Smartwatch

ផលិតផលមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេស

ខែទី 1

ខែទី 2- 12

1 ប្តូរនឹង 1 (ស៊េរីដូចគ្នា ព័ណ៌ដូចគ្នា ទំហំដូចគ្នា…) ក្នុងករណីផលិតផលដែលត្រូវការប្តូរអស់ពី stock អតិថិជនអាចប្តូរទៅផលិតផលផ្សេង (ប្រភេទដូចគ្នា) ឬផលិតផលដែលមានតម្លៃស្មើរគ្នា។ ក្នុងករិណីអតិថិជនចង់ប្តូរទៅផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាង អតិថិជនត្រូវបន្ថែមប្រាក់

ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុលតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន។

 

ផលិតផលគ្មានបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យា (ព្រោះមិនសាកសមនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន)

ខែទី 1

ខែទី 2 - 12

សងប្រាក់វិញស្មើ 70% នៃតម្លៃក្នុង receipt និងអតិថិជនត្រូវទិញផលិតផលផ្សេងដែលមានតម្លៃស្មើរ (70% នៃតម្លៃផលិតផលដែលចង់ប្តូរ) ឬខ្ពស់ជាង (អតិថិជនត្រូវបន្ថែមប្រាក់ដែលនៅសល់)។

 

 

សងប្រាក់វិញដោយគិតថែម 10% ប្រៀបជាមួយខែដំបូង (60%)

ឧទាហរណ៍៖ ខែទី 2 សងប្រាក់វិញ 60% តម្លៃក្នុង receipt, ខែទី 3 សងប្រាក់វិញ 50%, ខែទី 4 សងប្រាក់វិញ 40%...
និងអតិថិជនត្រូវទិញផលិតផលផ្សេងដែលមានតម្លៃស្មើរ (60% - 50% - 40%...នៃតម្លៃផលិតផលដែលចង់ប្តូរ) ឬខ្ពស់ជាង (អតិថិជនត្រូវបន្ថែមប្រាក់ដែលនៅសល់)

ផលិតផលខូចខាតដោយសារអតិថិជន

 • មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
 • ផលិតផលបាត់បង់រូបរាងដើម 100%
 • អេក្រង់មានស្នាមកុសឆ្នូត
 • ទូរស័ព្ទមានសភាពសើមទឹក ឬ ចូលទឹក

=> ករណីនេះមិនអនុវត្តន៍លើលក្ខខណ្ឌប្តូរ ឬ សងផលិតផលឡើយ។ BigPhone.com នឹងជំនួយអតិថិជនក្នុងការបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនត្រូវទូទាត់ប្រាក់ជួសជុលដោយខ្លួនឯង។

លក្ខខណ្ឌប្តូរថ្មី៖

- ត្រូវតែមានប្រអប់ផលិតផល (ប្រសិនជាមិនមាន ត្រូវគិតប្រាក់ 2% នៃតម្លៃ Receipt)

- ក្នុងករណីផលិតផលបើកអេក្រង់មិនឡើង ឬមិនអាចសន្និដ្ឋានមូលហេតុបណ្តាលអោយខូត BigPhone ត្រូវបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុនពេលប្តូរផលិតផលថ្មីជូនអតិថិជន

- ត្រូវមានប័ណ្ណធានា (ប្រសិនជាមាន) និងគ្រឿងបន្លាស់ភ្ជាប់ជាមួយ (ប្រសិនជាមិនមាន ត្រូវគិតប្រាក់តាមកំណត់ច្រើនបំផុត 5% នៃតម្លៃក្នុង receipt)

- ផលិតផលប្រូម៉ូសិន៖ សងប្រាក់វិញតាមតម្លៃដែល BigPhone ប្រកាសនៅពេលទិញ។ ប្រសិនជាមិនប្រកាសតម្លៃផលិតផលប្រូម៉ូសិន នឹងត្រូវគិតប្រាក់មិនច្រើនជាង 5% នៃតម្លៃរបស់ផលិតផលប្រូម៉ូសិន

II. គ្រឿងបន្លាស់ថ្មី

ក្រុមគ្រឿងបន្លាស់ លក្ខខណ្ឌធានា
Powerbank, Flash, Mouse, Speaker, កាស, មេម៉ូរី, ក្បាលសាក, ខ្សែសាក
 • ធានា ១ឆ្នាំ ១ ប្តូរ នឹង ១
Screen Protector Film
 • មិនធានា
ស្រោមទូរស័ព្ទ - ស្រោមថេបប្លេត
 • មិនធានា
Accessories ផ្សេងៗ (ដងស៊ែលហ្វី, ជើងទូរស័ព្ទ…)
 • មិនធានា

- របៀបធានា៖

អំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ប្រសិនជាផលិតផលមានបញ្ហា សូមអញ្ជើញអតិថិជនមកហាងទូរស័ព្ទ BigPhone.com ជិតបំផុតដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការធានាជូនលោកអ្នក។

III. ផលិតផលមួយទឹក៖ 
ផលិតផលមួយទឹក៖ ទូរស័ព្ទ - ថេបប្លេត - Smartwatch

ផលិតផលមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

ផលិតផលគ្មានបញ្ហា

ខូតខាតដោយសារអតិថិជន (ទទួលជួសជុលដោយគិតប្រាក់)

ធានាពី ៣ខែ ដល់ ១១ខែ។ ការធានាគិតចាប់ពីថ្ងៃ​ លក់លេីកទី​ 1​
ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុលតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ឬតាមការធានារបស់ BigPhone.com

មិនប្តូរ ឬសងផលិតផល

1. មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាពីក្រុមហ៊ុន ឬខូតខាតដោយអតិថិជន

2. ផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនជួសជុល

3. អតិថិជនត្រូវទូទាត់ប្រាក់ជួសជុល

Return Policy at Bigphone.com

Return Policy at Bigphone.com

- Apply from: 01/01/2019.

- Where to return: all stores of BigPhone.com.

I. NEW PRODUCTS: PHONES, TABLETS, LAPTOPS, SMART WATCHES

PRODUCT HAS TECHNICAL ISSUE FROM MANUFACTURER

1st month

2nd month to 12th month

Change 1 by one (Same model, Same color, Same Storage...)

If the product need to change is out of stock customer can change to other product (same model) or other product has the same price. If customer want to change to higher price products customer need to pay more for that.

Send the product to Service Center and follow the instruction of the Brand Owner.

PRODUCT HAS NO TECHNICAL ISSUE FROM MANUFACTURER

1st month

2nd month to 12th month

Buy back the phone with the price equal to 70% the price on VAT invoice or equal to used phone price which is the same model, same month of warranty was listed on Used phone website.
And customer need to buy product that has the same price (70% price of the changed product) or higher price (customer need to pay more for the higher amount).

Buy back, each following month will be deducted 10% than the 1st month (70%).

Ex: 2nd Month buy back with 60% invoice price, 3rd month buy back with 50%...
And customer need to buy product has the same price (60% - 50% - 40% price of the changed product) or higher price (customer need to pay more for the higher amount).

PRODUCT HAS TECHNICAL ISSUE DUE TO USERS

 • Not enough warranty condition from Brand Owner.
 • Not exactly 100% condition as the first time.
 • Screen is scratched.

=>No return/exchange. BigPhone.com support to transfer the phone to Brand Owner Service Center, customer will pay for the repairing fee.

Return/Exchange Condition:

 • Still remain the good condition phone box (if lost, the fee charged is 2%)
 • Certificate of warranty (if any) and attached accessories (if lost the assigned fee will be applied, maximum 5% than the invoice price)
 • Promotion gift : fee charged as the buy back price that BigPhone.com informed when sell the product. If the promotion gift was not informed the price, the fee charged will not greater than 5% for each item.

II. NEW ACCESSORIES

PRODUCTS GROUP

WARRANTY POLICY

Power Bank, Phone Battery, Memory Card, USB, Adapter - Charger, Headphone/earphone, Mouse, Speaker , Electronic Socket, HDMI Cable.
 • 1 year warranty, change 1 by 1
Fron/Back Screen Protector
 • 3 months warranty, re-stick for free
Used accessories
 • No warranty
Case - Flip Cover and Toy Accessories (selfie stick, phone holder...)
 • No warranty

For Case, Flip Cover, Screen Protector bought with phone/tablet: return for free in case of return phone for technical issue.

- Warranty process

While using product, if the product has error from manufacturer, please bring it to the closet BigPhone.com to get support from us.

III. RETURN POLICY FOR USED PRODUCTS

A. USED PRODUCTS: PHONES, TABLETS, SMART WATCHES

FAILING DUE TO  MANUFACTURER

NOT FAILING PRODUCTS

FAILING DUE TO USERS

1. Warranty from 3 months up to 11 months. Warranty from the first sale.

2. Send the product for warranty following the Warranty Policy of the manufacturer or BigPhone.com.

No refund

1. Not satisfying the manufacturer return policy.

2. Send the product for warranty.

3. Customer have to pay for the repair fee.

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Rady
ខ្ញុំចង់ទិញទូរស័ព្ទមួយទឹក មានអត់
ឆ្លើយ - 22/05/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Rady
សម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយទឹក សូមបងចុចតាម link នេះ https://www.bigphone.com/second-hand
✔️ មានការធានាពី 3ខែ ទៅ 11ខែ
✔️ សុទ្ធពីក្រុមហ៊ុន 100%
✔️ ទទួលបង់រំលស់គ្មានការប្រាក់ (0%)
ទិញទូរស័ព្ទមួយទឹកនៅ BigPhone ថ្ងៃនេះ បងនឹងមានឱកាសឈ្នះកង្ហារត្រជាក់ ទឹកប្រាក់សរុប 7000$ (50 រង្វាន់)
សូមចូលរួមផ្សងសំណាងជាមួយ BigPhone ទាំងអស់គ្នាណា
ឆ្លើយ
ស្រីលីន
ទូរស័ព្ទF9បើសិនដូរយកF11pro ត្រូវគិតមិចវិញបង
ឆ្លើយ - 21/05/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង

ប្រសិនជាបងចង់ដូរពី F9 ទៅ F11 Pro សូមអនុវត្តន៍តាមគោលការណ៍ខាងក្រោម
- យើងខ្ញុំនឹងផ្អែកទៅលើថ្ងៃដែលបងប្រើប្រាស់ F9 តម្លៃខុសគ្នារវាង F9 នឹង F11 Pro

 

សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ឬទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ដើម្បីយើងខ្ញុំផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
បូរិទ្ធ​
បង់រំលស់​ iPhone XS Max​ បង់យ៉ាងម៉េចដែរ? មួយខែបង់ប៉ុន្មា​ន? ហេីយត្រូវបង់ប៉ុន្មានខែទេីបដាច់?
ឆ្លើយ - 24/01/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង បូរិទ្ធ​
សម្រាប់បង់រំលស់ iPhone Xs Max 64GB
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ
ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់ Aeon
តម្លៃដើម $1368
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $414 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ $159
------------------------------------------------
ឯកសារចាំបាច់
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
- លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
មករា
បាទបងអរគុណ
ឆ្លើយ - 13/08/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
អរគុណបងដែលបានជឿទុកចិត្ត និងគាំទ្រ BigPhone.
ឆ្លើយ
មករា
អរគុណបង តើថ្ងែណាបានcall ៧ថ្ងៃហើយបង
ឆ្លើយ - 12/08/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ

សុំទោសបង មករា 

ព្រឹកនេះ ដូចជាបងបានធ្វើឯកសារថ្មី ដូច្នេះ សូមបងរង់ចាំបន្តិចទៀតសិន ខាងប្អូននឹងផ្តល់ចម្លើយឆាប់ៗនេះ។
ដោយសារថ្ងៃអាទិត្យ ធនាគារមិនធ្វើការ ហេតុនេះឯកសាររបស់បងនឹងយឺតជាងបន្តិច។ 
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
មករា
បើខ្ងុំយកឯក្សារទៅដាក់ហើយ យ៉ាងយូរប៉ុន្មានថ្ងៃបានខាងបង Callមក 4ថ្ងៃហើយ ដែលខ្ញុំយកទៅដាក់ មិចអត់ឃើញបងទាក់ទងមកខ្ញុំចឹង។
ឆ្លើយ - 09/08/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង មករា
បងជួយប្រាប់ផង បងដាក់នៅសាខាណាដែរ សូមបងទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ នៅពេលប្អូនពិនិត្យរួចរាល់ហើយ ខាងប្អូននឹងប្រញាប់ទាក់ទងទៅបងវិញ។
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
មករា
@មករា: ប្អូនដាក់នៅផ្លូវហាណូយ xxxxxx480800
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ
អរគុណបង មករា BigPhone នឹងត្រួតពិនិត្យ ហើយទំនាក់ទំនងបងភ្លាម
ឆ្លើយ
ជូ
បើចង់បង់រំលួសទូរសព្ទតម្លៃ២០០ដុល្លាតើខ្ញុំត្រូវបង់មួយខែប៉ុន្មាន ?
ឆ្លើយ - 18/12/2017
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបងប្រុស
ការប្រាក់អាចនឹងផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចរាល់ខែ សូមអញ្ជើញបងប្រុសមកហាងទូរស័ព្ទ BigPhone.com ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត។
សូមអរគុណ បងប្រុស ដែលចាប់អារម្មណ៍ដល់សេវាកម្មយើងខ្ញុំ!
ឆ្លើយ
Saychantha
ខ្ញុំទិញទូរសព្ទJ2 pro​ថ្ងៃមិញហើយបញ្ចូលកម្មវិធីនិងចំរៀងតែខាងបងអត់បិទចំរៀងអោយវិញហើយខ្ញុំអត់បានពិនិត្យរួចផ្ញើរទៅខេត្ទំតរាំដល់អស់ថ្មររលត់ឈឹងហើយបញ្ចូលអោយហើយអត់បិទអោយផង
ឆ្លើយ
Saychantha
@Vanna: ខ្ញុំទិញទូរសព្ទJ2 pro​ថ្ងៃមិញហើយបញ្ចូលកម្មវិធីនិងចំរៀងតែខាងបងអត់បិទចំរៀងអោយវិញហើយខ្ញុំអត់បានពិនិត្យរួចផ្ញើរទៅខេត្ទំតរាំដល់អស់ថ្មររលត់ឈឹងហើយបញ្ចូលអោយហើយអត់បិទអោយផង
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Saychantha
BigPhone ពិតជាសុំទោសនូវកំហុសខុសឆ្គងនេះ។ ដើម្បីកែតម្រូវគុណភាពបុគ្គលិក និងក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មជូនបងល្អជាង អោយអូនសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់បងណា។ ជាម្តងទៀត សូមបងអធ្យាស័យនូវការខុសឆ្គងនេះ។
អរគុណបង
ឆ្លើយ

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...