0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនប៉ូមធូលី Hitachi CV-SF16 Cyclone Type