0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនប៉ូមធូលី Pensonic PVC-3101