0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Sony KDL-50W660G 50 inch