0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Sharp 4T-C50AH1X