0977 900 100
0977 900 200

ទូរទស្សន៍ LED Samsung UA40J5250DKXXT 40 inch