ថ្មប្រើប្រាស់លើស 8 ម៉ោង
iPad (Apple) Samsung Camfone Huawei
ស៊ីម 2 បង្កើតការខល ថ្មប្រើប្រាស់លើស 8 ម៉ោង ជំនួយ OTG

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...