ថេបប្លេត iPad 9.7 Wifi 32GB (2017)

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...