ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Panasonic NA-128VG6WSG
Price (VAT) 689$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន - 0 0 0
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង - 126.01 76.02 59.03
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ - 125 67 48