ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ LG FC1409S3E7 13Kg
Price (VAT) 520$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន - 0 0 -
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង - 96.80 52.60 -
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ - 94 51 -