ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
ទូរទឹកកក LG GN-F602HLHU 515L
Price (VAT) 749$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន - 0 0 0
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង - 136.41 80.82 67.23
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ - 136 73 52