ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
ទូរទឹកកក LG GN-C432HLCN
Price (VAT) 589$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន - 0 0 -
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង - 107.01 68.02 -
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ - 107 57 -