ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Midea MSAF-24CRDN1 2.5HP
Price (VAT) 869$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន - 0 0 0
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង - 162.21 90.42 66.63
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ - 157 85 61