ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
ទូរទស្សន៍ LED Samsung UA49J5250AKXXT
Price (VAT) 449$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន - 0 0 -
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង - 84.41 45.82 -
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ - 81 44 -