ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
iPhone 11 Pro 256GB
Price (VAT) 1,409$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន - 0 0 0
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង - 260.81 144.62 106.43
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ - 255 138 99