ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
iPhone Xs Max 512GB
Price (VAT) 1,788$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន 536.4 (30%) 0 0 0
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង 211.6 328.92 184.84 128.76
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ 208 324 175 126