ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
OPPO F11 128GB
Price (VAT) 199$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន 59.7 (30%) 0 0 -
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង 24.30 36.91 25.82 -
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ 23 36 19 -