ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
Vivo S1
Price (VAT) 299.0$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន 89.7 (30%) 0 0 -
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង 39.30 55.91 33.82 -
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ 34 54 29 -