ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
OPPO F11 Pro 128GB
Price (VAT) 309$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន 92.7 (30%) 0 0 -
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង 36.30 56.81 34.62 -
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ 36 56 30 -