ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
OPPO Reno 10x Zoom Edition
Price (VAT) 799$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន 239.7 (30%) 0 0 0
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង 94.30 145.91 84.82 62.73
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ 93 145 78 56