ព័ត៌មានបង់រំលស់ - Aeon
OPPO F7 128GB
Price (VAT) 299$
បញ្ចុះ 30$ នៅសល់ 269$
រយៈពេលបង់រំលស់ 6 ខែ 6 ខែ 12 ខែ 18 ខែ
អត្រាការប្រាក់ 0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
ទឹកប្រាក់បង់មុន 80.7 (30%) 0 0 -
ទឹកប្រាក់បង់ខែដំបូង 33.30 53.21 31.42 -
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែ 31 48 26 -