ស៊ីម [SIMNUMBER] កំពុងដាក់លក់នៅសាខា

[STOREADDRESS]

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...