0977 900 100
0977 900 200

រីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ឈ្នះចង្រ្គានអគ្គិសនី 200រង្វាន់

18/03/2019

ទិញទូរសព្ទ ថេបប្លេត ឈ្នះចង្រ្គានអគ្គិសនី 200រង្វាន់

1 / របៀបចូលរួមក្នុងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង​ :

អតិថិជនដែលទិញស្មាតហ្វូន ថេបប្លេតនៅគ្រប់ហាង BigPhone ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែមីនាឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 17

ខែមេសា ឆ្នាំ 2019 នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីចូលរួមការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។

សន្លឹកឆ្នោតដែលមានសុពលភាពត្រូវតែបំពេញពត៌មានពេញលេញនិងមានត្រាពីហាង BigPhone។

***ចំពោះប្រូម៉ូសិននេះយើងនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតមួយសប្តាហ៍ម្តងក្នុងរយៈពេលមួយខែ ។ សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទីមួយនឹងត្រូវចាប់ក្នុងសប្តាហ៍ទីមួយតែប៉ុណ្ណោះ ។ សន្លឹកឆ្នោតសប្តាហ៍ទីមួយនឹងត្រូវលុបចោលនៅពេលដែលអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់សប្តាហ៍ទីមួយបានទទួលរង្វាន់រួច។

2 / ទំហំនៃប្រូម៉ូសិន :

អនុវត្តន៍គ្រប់ហាង BigPhone.com ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ: https://www.bigphone.com/store

3 /​ រង្វាន់សំណាងរួមមាន :  

- រង្វាន់សរុប 200រង្វាន់ចង្រ្កានអគ្គិសិនី, មួយសប្តាហ៍ចាប់ 50រង្វាន់

4 / ពេលវេលាអនុវត្តនិងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង :

- ប្រូម៉ូសិនត្រូវបានអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែមីនាឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 2019

- ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងមាន4លើក :

លើកទី1 ៖ ថ្ងៃទី 25 ខែមីនាឆ្នាំ 2019 , វេលាម៉ោង 10 ព្រឹក (រំពឹងទុក)

លើកទី2 ៖ ថ្ងៃទី 01 ខែមេសាឆ្នាំ 2019 , វេលាម៉ោង 10 ព្រឹក (រំពឹងទុក)

លើកទី3 ៖ ថ្ងៃទី 09 ខែមេសាឆ្នាំ 2019 , វេលាម៉ោង 10 ព្រឹក (រំពឹងទុក)

លើកទី4 ៖ ថ្ងៃទី 18 ខែមេសាឆ្នាំ 2019 , វេលាម៉ោង 10 ព្រឹក (រំពឹងទុក)

- ទីកន្លែងចាប់រង្វាន់: BigPhone 1 - លេខ 8 ផ្លូវលេខ 245 (ម៉ៅសេទុង) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

5 / លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ :

- រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើបណ្តាញហ្វេសប៊ុក BigPhone និងគេហទំព័រ BigPhone បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោត​ ។

- BigPhone នឹងខលហៅអតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់តាមលេខទូរស័ព្ទលើសន្លឹកឆ្នោតដែលឈ្នះ។ ក្នុងករណីដែលមិនអាចទាក់ទងបានក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ឆ្នោត BigPhone នឹងលុបចោលសន្លឹកឆ្នោតឈ្នះនិងចាប់រង្វាន់ម្តងទៀត។

- អតិថិជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលរង្វាន់។

6 / លក្ខខណ្ឌផ្សេង:

- អតិថិជននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះការទទួលបានរង្វាន់។

- អតិថិជន 1 នាក់អាចឈ្នះបានតែ 1 រង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះ។

- BigPhone នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើករណីណាមួយដែលអតិថិជនបានផ្តល់ព័ត៌មានខុស ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនមិនអាចទាក់ទងបាន។

- បុគ្គលិក BigPhone ទាំងអស់មិនអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានទេ។

***BigPhone រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាព និងព័ត៌មានអ្នកឈ្នះផុសក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

PROMOTION :  HAPPY KHMER NEW YEAR , BUY SMARTPHONE-TABLET WIN INDUCTION COOKER 200UNITS (1WEEK 50UNITS)

 

1/ How to join Lucky Draw Promotion :

Customers buy smartphones-tablet at all BigPhone stores from March 16th 2019 to April 17th 2019 shall get voucher to join lucky draw.

The valid lucky draw voucher must be filled full information and has stamp from BigPhone store.

***This promotion we will lucky draw every week in one month. The lucky draw voucher of the specific week will only apply for that week. The remaining lucky draw voucher will be eliminated after the winners received all the prizes of that week.

2/ Scope of Promotion :

Apply for all BigPhone.com stores that are listed on: https://www.bigphone.com/store

3/ Lucky Draw Prizes :

- Total Prize = 200 induction cookers, one week lucky draw 50 units.

4/ Time applied and lucky Draw event :

- Promotion applied:  from March 16th 2019 to April 17th 2019

First Lucky Draw event : on 25th March 2019, at 10am (expected)

Second Lucky Draw event : on 01st April 2019, at 10am (expected)

Third Lucky Draw event : on 09th April 2019, at 10am (expected)

Forth Lucky Draw event : on 18th April 2019, at 10am (expected)

- Place: BigPhone 1 – No 8, Street 245 (Mao Tse Tung), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, Phnom Penh.

5/ Procedure to receive Prizes :

- All prizes will be announced on BigPhone facebook and BigPhone website after Lucky Draw Event.

- BigPhone shall call for lucky customers by phone number on the winning lucky draw voucher. In case phone number could not be reached within 7 days from the day Lucky Draw, BigPhone shall cancel the winning voucher and do lucky draw again.

- Customers must bring ID to receive the Prize.

6/ Other remarks :

- Customers will be responsible for any related taxes for receiving the prize.

-  1 customer only wins 1 prize.

- BigPhone shall not be responsible for any cases that customers provided wrong information , mistakes, or phone number of customers could not connected.

- All of BigPhone staffs are not able to join this program.

*** BigPhone reserves the right to use the prize winner pictures and information for commercial purposes.

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ