ប្រូម៉ូសិនអបអរឆ្នាំថ្មី ទិញស្មាតហ្វូនឈ្នះទូទឹកកក HITACHI 12រង្វាន់

08/01/2019

ទិញទូរស័ព្ទនៅ BigPhone ឈ្នះទូទឹកកក

1 / របៀបចូលរួមក្នុងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

អតិថិជនទិញស្មាតហ្វូន - ថេបប្លេតនៅគ្រប់ហាង BigPhone ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 07 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019

នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកដើម្បីចូលរួមការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។ សន្លឹកឆ្នោតដែលមានសុពលភាពត្រូវតែបំពេញពត៌មានពេញលេញនិងមានត្រាពីហាង BigPhone ។

2 / ប្រូម៉ូសិនរួមមាននៅ៖

អនុវត្តន៍គ្រប់ហាង BigPhone.com ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ៖ https://www.bigphone.com/store

3 / រង្វាន់សំណាងមាន៖

- ទូទឹកកក 12 រង្វាន់

4 / ពេលវេលាអនុវត្តនិងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

- ប្រូម៉ូសិនអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 07 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019

- ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖ ចាប់ពីម៉ោង 18:00 ថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 (រំពឹងទុក)

- ទីកន្លែង៖ BigPhone 1 - លេខ 8 ផ្លូវលេខ 245 (ម៉ៅសេទុង) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ ចុចទីនេះ ដើម្បីមើលផែនទី 

5 / វិធីប្រគល់រង្វាន់៖

- រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើបណ្តាញហ្វេសប៊ុក BigPhone និងគេហទំព័រ BigPhone បន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។

- BigPhone នឹងហៅអតិថិជនដែលត្រូវរង្វាន់តាមលេខទូរស័ព្ទលើសន្លឹកឆ្នោតសំណាងដែលឈ្នះ។ ក្នុងករណីដែលមិនអាចទាក់ទងបានក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ឆ្នោត  BigPhone នឹងលុបចោលប័ណ្ណឈ្នះនិងចាប់រង្វាន់ម្តងទៀត។

- អតិថិជនត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានរង្វាន់។

6 / កត់សំគាល់ផ្សេងៗទៀត៖

- រង្វាន់មិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាសាច់ប្រាក់រឺការទូទាត់ផ្សេងទៀតឡើយ។

- អតិថិជននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះការទទួលបានរង្វាន់។

- អតិថិជន 1 នាក់ អាចឈ្នះបានតែ 1 រង្វាន់ប៉ុណ្ណោះ ។

- BigPhone នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើករណីណាមួយដែលអតិថិជនបានផ្តល់ព័ត៌មានខុស ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនមិនអាចទាក់ទងបាន។

- បុគ្គលិក BigPhone ទាំងអស់មិនអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានទេ។

*** អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្រាប់នាំយកទូរទឹកកកពី BigPhone ទៅផ្ទះដោយខ្លួនឯង។

***BigPhone រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាព និងព័ត៌មានអ្នកឈ្នះផុសក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

PROMOTION: HAPPY NEW YEAR PROMOTION, BUY SMARTPHONE WIN 12 UNITS OF HITACHI FRIGDE

1/ How to join Lucky Draw Promotion:

Customers buy smartphones, tablets at all BigPhone stores from January 07th 2019 to February 15th 2019 shall get voucher to join lucky draw.

The valid lucky draw voucher must be filled full information and has stamp from BigPhone store.

2/ Scope of Promotion:

Apply for all BigPhone.com stores that are listed on: https://www.bigphone.com/store

3/ Lucky Draw Prizes:

- Fridge : 12 Units

4/ Time applied and lucky Draw event :

- Promotion applied:  from January 07th 2019 to February 15th 2019

- Lucky draw event: at 18:00 – Feb 22th 2019 (Expected)

- Place: BigPhone 1 – No 8, Street 245 (Mao Tse Tung), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, Phnom Penh.

5/ Procedure to receive Prizes:

- All prizes will be announced on BigPhone facebook and BigPhone website after Lucky Draw Event.

- BigPhone shall call for lucky customers by phone number on the winning lucky draw voucher. In case phone number could not be reached within 7 days from the day Lucky Draw, BigPhone shall cancel the winning voucher and do lucky draw again.

- Customers must bring ID to receive the Prize.

6/ Other remarks :

- Prizes shall not be changed to cash or any other payment.

- Customers will be responsible for any related taxes for receiving the prize.

-  1 customer only wins 1 prize.

- BigPhone shall not be responsible for any cases that customers provided wrong information , mistakes, or phone number of customers could not connected.

- All of BigPhone staffs are not able to join this program.

*** Customer shall responsible for logistic fee for bringing fridges from BigPhone to their home.

*** BigPhone reserves the right to use the prize winner pictures and information for commercial purposes.

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...