0977 900 100
0977 900 200

ប្រូម៉ូសិនរដូងក្តៅ៖ ទិញស្មាតហ្វូន-ថេបប្លេតឈ្នះ Midea កង្ហារត្រជាក់

17/04/2019

ទិញទូរស័ព្ទ - ថេបប្លេត ឈ្នះកង្ហារត្រជាក់ 50រង្វាន់

1/ របៀបចូលរួមក្នុងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង​៖

អតិថិជនដែលទិញស្មាតហ្វូននិងថេបប្លេតនៅគ្រប់ហាង BigPhone ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2019 នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីចូលរួមការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង

សន្លឹកឆ្នោតដែលមានសុពលភាពត្រូវតែបំពេញពត៌មានពេញលេញនិងមានត្រាពីហាង BigPhone។

2/ ទំហំនៃប្រូម៉ូសិន៖

អនុវត្តន៍គ្រប់ហាង BigPhone.com ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ: https://www.bigphone.com/store

3/​ រង្វាន់សំណាងរួមមាន៖

- Midea កង្ហារត្រជាក់​ ៖ 50រង្វាន់

4/ ពេលវេលាអនុវត្តនិងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

- ប្រូម៉ូសិនត្រូវបានអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2019

- ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង: ចាប់ពីម៉ោង 18:00 ថ្ងៃទី 07 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 (រំពឹងទុក)

- ទីកន្លែងចាប់រង្វាន់: BigPhone 1 - លេខ 8 ផ្លូវលេខ 245 (ម៉ៅសេទុង) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

5/ លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានរង្វាន់៖

- រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើបណ្តាញហ្វេសប៊ុក BigPhone និងគេហទំព័រ BigPhone បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោត​ ។

- BigPhone នឹងខលហៅអតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់តាមលេខទូរស័ព្ទលើសន្លឹកឆ្នោតដែលឈ្នះ។ ក្នុងករណីដែលមិនអាចទាក់ទងបានក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ឆ្នោត BigPhone នឹងលុបចោលសន្លឹកឆ្នោតឈ្នះនិងចាប់រង្វាន់ម្តងទៀត។

- អតិថិជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលរង្វាន់។

6 / លក្ខខណ្ឌផ្សេង៖

- អតិថិជននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះការទទួលបានរង្វាន់។

- អតិថិជន 1 នាក់អាចឈ្នះបានតែ 1 រង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះ។ រាល់សន្លឹកឆ្នោតដែលចាប់រង្វាន់ត្រូវតែមានតម្លៃផលិតផលនៅលើនោះ

- BigPhone នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើករណីណាមួយដែលអតិថិជនបានផ្តល់ព័ត៌មានខុស ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនមិនអាចទាក់ទងបាន។

- បុគ្គលិក BigPhone ទាំងអស់មិនអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានទេ។

***BigPhone រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាព និងព័ត៌មានអ្នកឈ្នះផុសក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

 

HOT SEASON PROMOTION , BUY SMARTPHONES WIN MIDEA AIR COOLER 50 prizes

1/ How to join Lucky Draw Promotion:

Customers buy smartphones, tablets at all BigPhone stores from 18th April 2019 to 31st May 2019 shall get voucher to join lucky draw.

The valid lucky draw voucher must be filled full information and has stamp from BigPhone store.

2/ Scope of Promotion:

Apply for all BigPhone.com stores that are listed on: https://www.bigphone.com/store

3/ Lucky Draw Prizes:

-Midea Air Cooler: 50 prizes.

4/ Time applied and lucky Draw event:

- Promotion applied:  from 18th April 2019 to 31st May 2019.

- Lucky draw event: at 18:00 – June 07th 2019 (Expected).

- Place: BigPhone 1 – No 8, Street 245 (Mao Tse Tung), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, Phnom Penh.

5/ Procedure to receive Prizes:

- All prizes will be announced on BigPhone facebook and BigPhone website after Lucky Draw Event.

- BigPhone shall call for lucky customers by phone number on the winning lucky draw voucher. In case phone number could not be reached within 7 days from the day Lucky Draw, BigPhone shall cancel the winning voucher and do lucky draw again.

- Customers must bring ID to receive the Prize.

6/ Other remarks

- Prizes shall not be changed to cash or any other payment.

- Customers will be responsible for any related taxes for receiving the prize.

-  1 customer only wins 1 prize.
- BigPhone shall not be responsible for any cases that customers provided wrong information, mistakes, or phone number of customers could not connected.

- All of BigPhone staffs are not able to join this program.

*** BigPhone reserves the right to use the prize winner pictures and information for commercial purposes.

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ