0977 900 100
0977 900 200

ទិញស្មាតហ្វូន-ថេបប្លេត ឈ្នះលុយសុទ្ធ 300$

09/09/2019

ទិញស្មាតហ្វូន-ថេបប្លេត ឈ្នះលុយសុទ្ធ 300$

1 / របៀបចូលរួមក្នុងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

អតិថិជនទិញស្មាតហ្វូន-ថេបប្លេត គ្រប់ស៊េរីនៅគ្រប់ហាង BigPhone ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែតុលា ឆ្នាំ 2019

នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកដើម្បីចូលរួមការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។ សន្លឹកឆ្នោតដែលមានសុពលភាពត្រូវតែបំពេញពត៌មានពេញលេញនិងមានត្រាពីហាង BigPhone។

2 / ប្រូម៉ូសិនរួមមាននៅ៖

អនុវត្តន៍គ្រប់ហាង BigPhone.com ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ៖ https://www.bigphone.com/store

3 / រង្វាន់សំណាងមាន៖

ទឹកប្រាក់ចំនួន 300$ ចំនួន 20 រង្វាន់ (សម្រាប់ទិញផលិតផលទាំងអស់នៅក្នុងហាង BigPhone)

4 / ពេលវេលាអនុវត្តនិងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

- ប្រូម៉ូសិនអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែតុលា ឆ្នាំ 2019

- ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖ នឹងបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយ BigPhone

- ទីកន្លែងប្រព្រឹត្តិការណ៍កម្មវិធីចាប់ឆ្នោត៖ BigPhone 1 - លេខ 8 ផ្លូវលេខ 245 (ម៉ៅសេទុង) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ ចុចទីនេះ ដើម្បីមើលផែនទី

5 / វិធីប្រគល់រង្វាន់៖

- រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើបណ្តាញហ្វេសប៊ុក BigPhone និងគេហទំព័រ BigPhone បន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។

- BigPhone នឹងហៅអតិថិជនដែលត្រូវរង្វាន់តាមលេខទូរស័ព្ទលើសន្លឹកឆ្នោតសំណាងដែលឈ្នះ។ ក្នុងករណីដែលមិនអាចទាក់ទងបានក្នុងរយៈពេល 7ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ឆ្នោត BigPhone នឹងលុបចោលប័ណ្ណឈ្នះនិងចាប់រង្វាន់ម្តងទៀត។

- អតិថិជនត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានរង្វាន់។

6 / កត់សំគាល់ផ្សេងៗទៀត៖

- រង្វាន់ជា Voucher មិនមែនជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធឡើយ និងសម្រាប់តែទិញផលិតផលនៅក្នុងហាង BigPhone។

- អតិថិជន 1 នាក់ អាចឈ្នះបានតែ 1 រង្វាន់ប៉ុណ្ណោះ។

- BigPhone នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើករណីណាមួយដែលអតិថិជនបានផ្តល់ព័ត៌មានខុស ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនមិនអាចទាក់ទងបាន។

- បុគ្គលិក BigPhone ទាំងអស់មិនអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានទេ។

*** អតិថិជនត្រូវមកទទួករង្វាន់ដោយផ្ទាល់នៅ BigPhone ទៅផ្ទះដោយខ្លួនឯង។

*** BigPhone រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាព និងព័ត៌មានអ្នកឈ្នះផុសក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

Buy Smartphone-Tablet win Cash 300$ (20 prizes)

1/ How to join Lucky Draw Promotion:

Customers buy Vivo smartphone at all BigPhone stores from September 10th 2019 to October 31th 2019 shall get voucher to join lucky draw.

The valid lucky draw voucher must be filled full information and has stamp from BigPhone store.

2/ Scope of Promotion:

Apply for all BigPhone.com stores that are listed on: https://www.bigphone.com/store

3/ Lucky Draw Prizes:

- Cash : 20 prizes, $300 each prize

4/ Time applied and lucky Draw event :

- Promotion applied: September 10th 2019 to October 31th 2019

- Lucky draw event: Will announcement by BigPhone

- Place: BigPhone 1 – No 8, Street 245 (Mao Tse Tung), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, Phnom Penh. Click here

5/ Procedure to receive Prizes:

- All prizes will be announced on BigPhone facebook and BigPhone website after Lucky Draw Event.

- BigPhone shall call for lucky customers by phone number on the winning lucky draw voucher. In case phone number could not be reached within 7 days from the day Lucky Draw, BigPhone shall cancel the winning voucher and do lucky draw again.

- Customers must bring ID to receive the Prize.

6/ Other remarks :

- Prizes shall be the cash in USD only.

-  1 customer only wins 1 prize.

- BigPhone shall not be responsible for any cases that customers provided wrong information , mistakes, or phone number of customers could not connected.

- All of BigPhone staffs are not able to join this program.

*** Customer must come for bringing Prize from BigPhone to their home.

*** BigPhone reserves the right to use the prize winner pictures and information for commercial purposes.

ប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ