ម៉ាស៊ីនអាំង Sharp EO-19K/T

100% មកពីក្រុមហ៊ុន
ធានា 1 ប្តូរនឹង 1 ក្នុង 3 ខែ ប្រសិនជាផលិតផលមានបញ្ហ
រយៈពេលធានាតាមក្រុមហ៊ុនកំណត់