ថង់ការពារជ្រាបទឹក Cosano JMG-C-19 ពណ៌ស.

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...