ថង់ការពារជ្រាបទឹក Cosano JMG-C-17 ត្រួយចេក

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...