មហារង្វាន់បំណាច់ឆ្នាំ ទិញស្មាតហ្ចូន ថេបប្លេត ឈ្នះមាស 30ជី

20/11/2018

មហារង្វាន់បំណាច់ឆ្នាំ ទិញស្មាតហ្ចូន ថេបប្លេត ឈ្នះមាស 30ជី

1/ របៀបចូលរួមក្នុងការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

អតិថិជនទិញស្មាតហ្វូន និងថេបប្លេតនៅគ្រប់ហាង BigPhone ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹក ដើម្បីចូលរួមការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។ សន្លឹកឆ្នោតដែលមានសុពលភាព ត្រូវតែបំពេញពត៌មានពេញលេញ និងមានត្រាពីហាង BigPhone ។

2/ ប្រូម៉ូសិនរួមមាននៅ៖

អនុវត្តន៍គ្រប់ហាង BigPhone.com ទាំងអស់ដែលមាននៅលើ៖ https://www.bigphone.com/store

3/ សរុបរង្វាន់សំណាងមាន៖

មាស 30 រង្វាន់ (1រង្វាន់ = 1 ជី)

4/ ពេលវេលាអនុវត្ត និងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖

- ប្រូម៉ូសិនអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018

- ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង៖ ចាប់ពីម៉ោង 18:00 ថ្ងៃទី 5 ខែមករា ឆ្នាំ 2019 (រំពឹងទុក)

- ទីកន្លែង៖ BigPhone 1 - ផ្ទះលេខ 8 ផ្លូវលេខ 245 (ម៉ៅសេទុង) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ

5/ វិធីប្រគល់រង្វាន់៖

- រង្វាន់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើបណ្តាញហ្វេសប៊ុក BigPhone និងគេហទំព័រ BigPhone បន្ទាប់ពីការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង។

- BigPhone នឹងហៅអតិថិជនដែលត្រូវរង្វាន់តាមលេខទូរស័ព្ទលើសន្លឹកឆ្នោតសំណាងដែលឈ្នះ។ ក្នុងករណីដែលមិនអាចទាក់ទងបានក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ឆ្នោត BigPhone នឹងលុបចោលប័ណ្ណឈ្នះនិងចាប់រង្វាន់ម្តងទៀត។

- អតិថិជនត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានរង្វាន់។

6/ កត់សំគាល់ផ្សេងៗទៀត៖

- រង្វាន់មិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាសាច់ប្រាក់ រឺការទូទាត់ផ្សេងទៀតឡើយ។

- អតិថិជននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធ ដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះការទទួលបានរង្វាន់។

- អតិថិជន 1 នាក់ អាចឈ្នះបានតែ 1 រង្វាន់ប៉ុណ្ណោះ។

- BigPhone នឹងមិនទទួលខុសត្រូវ លើករណីណាមួយដែលអតិថិជនបានផ្តល់ព័ត៌មានខុស ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនមិនអាចទាក់ទងបាន។

- បុគ្គលិក BigPhone ទាំងអស់មិនអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានទេ។

***BigPhone រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាព និងព័ត៌មានអ្នកឈ្នះផុសក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម***

PROMOTION: BIG YEAR END PROMOTION, BUY SMARTPHONE WIN 30 UNITS OF GOLD

1/ How to join Lucky Draw Promotion:

Customers buy smartphones, tablets at all BigPhone stores from November 20th 2018 to December 31th 2018 shall get voucher to join lucky draw.

The valid lucky draw voucher must be filled full information and has stamp from BigPhone store.

2/ Scope of Promotion:

Apply for all BigPhone.com stores that are listed on: https://www.bigphone.com/store

3/ Lucky Draw Prizes:

Gold : 30 Units (1 Unit Gold = 3.75 gram Gold)

4/ Time applied and lucky Draw event:

- Promotion applied:  from November 20th 2018 to December 31th 2018

- Lucky draw event: at 18:00 – Jan 5th 2019 (Expected)

- Place: BigPhone 1 – No 8, Street 245 (Mao Tse Tung), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, PhnomPenh.

5/ Procedure to receive Prizes:

- All prizes will be announced on BigPhone facebook and BigPhone website after Lucky Draw Event.

- BigPhone shall call for lucky customers by phone number on the winning lucky draw voucher. In case phone number could not be reached within 7 days from the day Lucky Draw, BigPhone shall cancel the winning voucher and do lucky draw again.

- Customers must bring ID to receive the Prize.

6/ Other remarks:

- Prizes shall not be changed to cash or any other payment.

- Customers will be responsible for any related taxes for receiving the prize.

-  1 customer only wins 1 prize.

- BigPhone shall not be responsible for any cases  that customers provided wrong information , mistakes, or phone number of customers could not connected.

- All of BigPhone staffs are not able to join this program.

*** BigPhone reserves the right to use the prize winner pictures and information for commercial purposes***

ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...