0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនកម្តៅម្ហូប SHARP R-29D1-R/T