លក្ខខណ្ឌបង់រំលស់នៅ BigPhone.com

T

១. លក្ខខណ្ឌ និង ឯកសារដើមត្រូវមាន

២. បង្កើតទំនុបចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Microfinace

៣. ផលប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើការ បង់រំលស់ ជាមួយ BigPhone.com

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
យ៉ា
អ្នកនៅខេត្តរំលស់បានអត់បង?
ឆ្លើយ - 20/11/2018
ចន្ធី
បងចុះបើខ្ញុំចង់បងរំលោះIPhone 6 pluse 64G ដោយប្រាក់ខែខ្ញុំបាន130 តែរកក្រៅបានសរុប 200 តើបានអត់ហើយខ្ញុំនៅឬស្សីកែវ
ឆ្លើយ - 18/11/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ចន្ធី
iPhone 6s Plus 32GB មានតម្លៃ $468
អត្រាការប្រាក់ 1.3%
រយៈពេលបង់រំលស់ 12ខែ
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែប្រហែល $45
សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ឬទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ដើម្បីព័ត៌មានបន្ថែម
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
ponhabots
i want to know the price of installment loan. what is the price of Xs max 64G and 256G?
ឆ្លើយ - 17/11/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
Hi Ponhabots
iPhone Xs Max 64GB ($1368)
Interest Indication 0% (limited)
Prepaid value $414 (30%)
Monthly Installment $159

iPhone Xs Max 256GB ($1548)
Interest Indication 0% (limited)
Prepaid value $468 (30%)
Monthly Installment $180
Welcom to BigPhone Store, thank you!
ឆ្លើយ
Tauch len
សួស្ដី​បង​ I want vivo 11i !
ឆ្លើយ - 14/11/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Tauch Len
សម្រាប់បង់រំលស់ Vivo V11i តម្លៃដើម $299
អត្រាការប្រាក់ 1.3%
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែប្រហែល $28.8
សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone និងភ្ជាប់មកជាមួយ
១.អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
២.សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
៣.លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
ថាណូ
Vivo V11 399$ ប្រាក់ខែ 200$ បង់រំលស់បានអត់?
ឆ្លើយ - 14/11/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ថាណូ
សម្រាប់ប្រាក់ខែរបស់បង គឺអាចបង់រំលស់ជាមួយ Vivo V11 399$ បានហើយ។ 
មាន ១០សាខា ក្នុងភ្នំពេញ បងអាចទៅសាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ។ សូមបងភ្ជាប់មកជាមួយ
១.អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
២.សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
៣.លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
ភា
ខ្ញុំចង់រំលោះXS Max 256GB សូមប្រាប់និតីវិធីលំអិត អរគុណ
ឆ្លើយ - 13/11/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ភា
∆ បង់រំលស់ជាមួយ iPhone Xs Max ការប្រាក់ ០% កំពុងមានប្រូម៉ូសិនពិសេស (ចំនួនមានកំណត់)
តម្លៃដើម $1368
អត្រាការប្រាក់ 0%
ទឹកប្រាក់ត្រូវបង់មុន $414 (30%)
ទឹកប្រាក់បង់ប្រចាំខែប្រហែល $159

សូមភ្ជាប់មកជាមួយ
១.អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
២.សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
៣.លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
លីរតនះ
សួរស្តីបង,ខ្ញុំចង់រំលស់ iPhone xs64g, បានអត់?លក្ខខណ្ឌមិចដែរបង
ឆ្លើយ - 04/11/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង លីរតនះ
BigPhone កំពុងមានប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ iPhone Xs 64GB  មានទទួលបង់រំលស់ជាមួយអត្រាការប្រាក់ ០% 
សូមបងភ្ជាប់មកជាមួយ
១.អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
២.សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់
៣.លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
សូមអញ្ជើញបងមក BigPhone ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Benz
ប្រាក់ខែ 180$ បង់រំលស់ Vivo V11i បានអត់?
ឆ្លើយ - 19/10/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Benz
សម្រាប់ប្រាក់ខែរបស់បង គឺអាចបង់រំលស់ Vivo V11i បានណាបង
តម្លៃដើម $299
អត្រាការប្រាក់ 1.3%
ទឹកប្រាក់បង់ខែទីមួយ $57.32
ទឹកប្រាក់បង់ខែបន្តបន្ទាប់ $53
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Benz
@Vanna: តម្រូវអោយកក់មុនដែរទេ? បង់រំលស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន រឺ AEON ?
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង
មិនតម្រូវអោយកក់មុនទេបង និងបង់រំលស់ជាមួយធនាគារ Aeon 
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Vutha
@Vanna: បងខ្ញុំរកលក់ដូរ ខ្ញុំជារស់នៅជាមួយ តែពួកខ្ញុំអត់ដែរធ្វើចំណូលចំនាយតើអាចបង់រំលោះបានទេ បង
ឆ្លើយ
Benz
@Vanna: ចុះជួបដល់ផ្ទះរឺទេ?
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Vutha
បងអាចទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ឬអញ្ជើញមក BigPhone សាខាដែរនៅជិតបង ដើម្បីទទួលយោបលបន្ថែមណាបង។
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Benz
នៅពេលធ្វើការបង់រំលស់ជាមួយ BigPhone គឺមិនមានការចុះមើលផ្ទះទេណាបង
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Benz
@Vanna: ឯកសារប៉ុន្មានថ្ងៃទេីបបានទូរស័ព្ទ?
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Benz
បងគ្រាន់តែរង់ចាំក្នុង ១ថ្ងៃ លើកលែងករណីខ្លះអាចនឹងរង់ចាំដល់ ២ថ្ងៃ ទៅ ៣ថ្ងៃ (មិនគិតថ្ងៃ សៅរ៍ អាទិត្យ)
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Vicky
Juz ber yerng joub bonromlous mouy kromhun pseng nv bong ban ot b
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Vicky
ប្រសិនជាបងនៅជាប់បង់រំលស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេង សូមបងធ្វើការបង់ផ្តាត់ជាមុនសិន ទើបងាយស្រួលធ្វើការបង់រំលស់បន្ត។ បងអាចទុកលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះ ឬអញ្ជើញមក BigPhone ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត។
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
ប្រែង អេងកូរ៉ាន់
សួស្ដីបងខ្ញុំចង់បង់រំលស់ទូរស័ព្ទiphone 8+បានអត់ប្រាក់ខែគោលខ្ញុំ200$
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ប្រែង អេងកូរ៉ាន់
សម្រាប់ iPhone 8 Plus មានតម្លៃដើម $869។ បងអាចជ្រើសរើសកញ្ចប់ ដូចខាងក្រោម
អត្រាការប្រាក់ 1.3%
ទឹកប្រាក់បង់ខែទីមួយ $91.56
ទឹកប្រាក់បង់ខែបន្ទាប់ $83
រយៈពេលបង់រំលស់ 12ខែ
មាន ១០សាខា ក្នុងភ្នំពេញ  បងអាចទៅសាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មាន និងបំពេញឯកសារ
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
លីហៀង
សួរស្តីបងខ្ងុំចង់បង់iphonex 64g តើត្រូវបង់ប៉ុន្មាន
ឆ្លើយ - 19/10/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង លីហៀង
សម្រាប់ការបង់រំលស់ iPhone X 64g តម្លៃដើម $1139

អត្រាការប្រាក់ 1.3% 
ទឹកប្រាក់បង់ខែទីមួយ $117.68
ទឹកប្រាក់បង់ខែបន្តបន្ទាប់ $109
រយៈពេលបង់រំលស់ 12ខែ
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Ponn Seila
ប្រាក់ខែខ្ញុំ500$តើអាចបង់​Samsung Note 9បានអត់?
ឆ្លើយ - 16/10/2018
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Ponn Seila
សម្រាប់ប្រាក់ខែរបស់គឺអាចធ្វើការបង់រំលស់បានណាបង sung Galaxy Note 9 មានតម្លៃដើម $929
អត្រាការប្រាក់ 1.3%
ទឹកប្រាក់បង់ខែទីមួយ $171.46
ទឹកប្រាក់បង់ខែបន្តបន្ទាប់ $166
រយៈពេលបង់រំលស់ ៦ខែ 
សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ដើម្បីបំពេញបែបបទ ដោយភ្ជាប់ជាមួយឯកសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...