លក្ខខណ្ឌបង់រំលស់នៅ BigPhone.com

T

១. លក្ខខណ្ឌ និង ឯកសារដើមត្រូវមាន

២. បង្កើតទំនុបចិត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន Microfinace

៣. ផលប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើការ បង់រំលស់ ជាមួយ BigPhone.com

ពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំ
Savuth Lo
បើខ្ញុំមានជាប់រំលស់មួយហើយ តើខ្ញុំអាចរំលស់ជាមួយខាងបងបានទេ?
ឆ្លើយ - 18/03/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Savuth Lo
ប្រសិនជាបងជាប់បង់រំលស់ទៅហើយ គឺបងមិនអាចធ្វើការបង់រំលស់បន្ថែមទៀតឡើយ សូមបងបង់ផ្តាច់ម៉ូតូហើយ ចាំធ្វើការបង់រំលស់បន្តទៀត
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
វុទ្ធថា
បេីខ្ញុំជាប់បង់ម៉ូតូ តេីខ្ញុំអាចបង់បានទេ
ឆ្លើយ - 17/03/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង វុទ្ធថា

ប្រសិនជាបងជាប់បង់រំលស់ទៅហើយ គឺបងមិនអាចធ្វើការបង់រំលស់បន្ថែមទៀតឡើយ សូមបងបង់ផ្តាច់ម៉ូតូហើយ ចាំធ្វើការបង់រំលស់បន្តទៀត
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Chem Putheary
បង់តាមរយះអីុអនដែរមែនអូន
ឆ្លើយ - 17/03/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង Chem Putheary
គឺបង់រំលស់តាមធនាគារ Aeon បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង
ឆ្លើយ
Bross La
សួស្ដី​បង​ ក្រដាស​ប្រាក់​ខែ​ប៉ុន្មាន​សន្លឹក​
ឆ្លើយ - 15/03/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Bross La

សម្រាប់បង់រំលស់ គឺត្រូវមានក្រដាសបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ ៣ខែ ចុងក្រោយ
បងអាចអញ្ជើញមក BigPhone សាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង

 

ឆ្លើយ
ជួង វុទ្ធី
សៀវភៅគ្រួសាកុបពីបានអត់?
ឆ្លើយ - 11/03/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង វុទ្ធី
យើងខ្ញុំនឹងរក្សាទុក សៀវភៅគ្រួសាច្បាប់កុបពី តែបងត្រូវយកច្បាប់ដើមមកផ្ទៀងផ្ទាត់
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
ជួង វុទ្ធី
ខ្ញុំអាចបង់រំលស់បានអត់?
ឆ្លើយ - 11/03/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ជួង វុទ្ធី
សម្រាប់បង់រំលស់ ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
បងអាចទៅសាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
ម៉ុនពៅ
ខ្ញុំ​ចង់​បង់​រំលោះ​បាន​អត់​
ឆ្លើយ - 10/03/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ
សួស្តីបង ម៉ុនពៅ
សម្រាប់បង់រំលស់ ឯកសារចាំបាច់រួមមាន៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុ្រតកំណើត
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ចំណូល
បងអាចទៅសាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណ
ឆ្លើយ
ហេង ណារី
ខ្ញុំជាអ្នកលក់ទូរសព្ទដៃមួយកន្លែងចង់ចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន
ឆ្លើយ - 02/03/2019
ស្រុំសុខចាន់
ខ្ញុំរត់passappបងរំលោះនៅផ្ទះជួលបងបានអត់បង
ឆ្លើយ - 26/02/2019
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង

សូមអញ្ជើញបងមកហាង BigPhone ដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីទទួលការណែនាំបំពេញបែបបទ និងព័ត៌មានបន្ថែម

សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Vong Sey
ចង់បង់រំលស់Oppoa3s មួយត្រូវយកងកសារអ្វីខ្លះសំរាប់អ្នករត់កង់បីឥណ្ណា?
ឆ្លើយ - 22/02/2019
ផេងសុជា
ធ្វើការរដ្ឋនៅភ្នំពេញ មានអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន តែសៀវភៅស្នាក់នៅបាត់ តើអាចបង់រំលស់បានអត់
ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង Vong Sey
- បង់រំលស់ជាមួយ iPhone, Oppo, Vivo, Huawei ការប្រាក់ ០% បង់រយៈពេល ៦ខែ (បង់មុន ៣០% នៃតំលៃផលិតផល)
- បង់រំលស់គ្រប់ផលិតផល ការប្រាក់ 1.5% រយៈពេល 6ខែ ឬ 12ខែ
សូមភ្ជាប់មកជាមួយ៖
១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
២. សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
៣. លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

បងអាចទៅសាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង

ឆ្លើយ
Vanna អ្នកជំនួយការ

សួស្តីបង ផេងសុជា

សម្រាប់ការបង់រំលស់ សូមបងភ្ជាប់មកជាមួយ៖

១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
២. សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
៣. លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

ប្រសិនជាបងបាត់សៀវភៅស្នាក់នៅ សូមបងយកសៀវភៅគ្រួសារមកជំនួយ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ 

សូមបងភ្ជាប់មកជាមួយលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

បងអាចទៅសាខាណាដែលជិតបង ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម និងបំពេញបែបបទ
សូមអរគុណបង

 

ឆ្លើយ
និល សុបញ្ញា
@Vanna: បងមានសាខានៅខេត្តកំពង់ចាមអត់បងញុមអ្នកធ្វើការនៅគ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបង
ឆ្លើយ
មើលបន្ថែម

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...