មេម៉ូរី 64gb MicroSD class 10_U1

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...