មេម៉ូរី 32Gb MicroSD class 10

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...