មេម៉ូរី 16GB MicroSD Class 10

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...