កាស Kanen IP-350

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...