0977 900 100
0977 900 200

កាស Bluetooth Plantronics Explorer 10 ពណ៌ខ្មៅ