0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ Philips HP8232