0977 900 100
0977 900 200

ទូរទឹកកក LG GN-C372RLCN 372L