ខ្សែសាក Micro USB Fast Data Nine NN-CA20BK

100% មកពីក្រុមហ៊ុន
ធានា 1 ប្តូរនឹង 1 ក្នុង 1 ខែ ប្រសិនជាផលិតផលមានបញ្ហ
ទទួលទូទាត់តាមកាត ATM/Visa Card