ខ្សែសាក MicroUSB 20 cm Xmobile MU03 ខ្មៅ

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...