ខ្សែសាក Micro USB 20cm eSaver BST-0728 ពណ៌ស.

កំពុងដំណើរការ សូមលោកអ្នករង់ចាំបន្តិចទៀត...