0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Tefal BL142A42