0977 900 100
0977 900 200

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic CS/CU-VU10TKH 1HP

100% មកពីក្រុមហ៊ុន
ធានា 12ខែ ពីក្រុមហ៊ុន
តម្លើងម៉ាស៊ីនដោយឥតគិតថ្លៃ
ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ